O NÁS

OZ Agilita a jej členovia organizovali nielen od svojho inštitucionálneho vzniku, ale i pred ním, na dobrovoľnej neformálnej úrovni viacero kultúrno-vzdelávacích projektov a podujatí s akcentom na deti a mládež. Medzi najvýznamnejšie možno zaradiť:

– zriadenie a vybudovanie školského múzea “Vlastivedná sieň Štefana Hudáka Sliač” (2005) – vzdelávacieho, tvorivého a reprezentačného centra zameraného na históriu a súčasnosť sliačskeho mikroregiónu pre deti, žiakov, verejnosť a návštevníkov v budove ZŠ A. Sládkoviča Sliač a jeho spravovanie dodnes (s finančnou podporou Komunitnej nadácie Zdravé mesto B. Bystrica),

– založenie, redakčné a technické spravovanie nezávislých komunitných online-novín Sliacdnes.sk (2010),

– organizácia populárno-náučných kvízov na základných školách banskobystrického kraja “Region in Europe” – vlastivedný šesťboj v anglickom jazyku (Sliač, Zvolenská Slatina, Slovenská Ľupča a i.) – spojenie tradičných hodnôt regiónu a obce s modernými informačno-komunikačnými technológiami a jazykovými zručnosťami (2011 – 2015),

– realizácia projektu “Getting to Know Our Neighbours” s finančnou podporou Open Society Institute – s cieľom eliminácie nezhôd a vytvorenie lepšieho porozumenia medzi dvomi krajinami (školy zo Slovenska a Maďarska) prostredníctvom mladých ľudí a učením sa o svojich susedoch, rozvíjanie jazykových a komunikačných schopností (2012),

– realizácia projektu a zhotovenie výučbovej pomôcky “Sliačske divadielko” – sprostredkovanie bohatej a slávnej histórie a súčasnosti mesta Sliač, ako aj regiónu, nenásilnou a pútavou formou pre najmenších prostredníctvom ilustrovaných kulís a dramatizácie literárneho, historického textu a hudby pre deti materských a základných škôl neprofesionálnymi mladými hercami,

– realizácia projektu LAER – Learning About European Regions – projekt zameraný na študentov základných škôl v európskych krajinách so zámerom tvorivého využitia anglického jazyka v spoznávaní sa regiónov v Európe, projekt bol uskutočnený v spolupráci s Larou Fick z Dánska (2014),

– realizácia projektu “Spoznávajme sa športom” (2015)- organizácia priateľských športových podujatí pre mládež a dospelých v stolnom tenise s cieľom nadväzovania priateľských vzťahov medzi samosprávami, spoznávanie  a propagácia mesta, regiónu.

OZ Agilita v súčasnosti zastrešuje činnosť niekoľkých mládežníckych športových klubov v Sliači a Zvolene (nohejbal, stolný tenis a i.) so zámerom zmysluplného využívania voľného času mladých ľudí, koordinácie športových podujatí a hľadania finančných zdrojov pre podporu neformálnych skupín mladých športovcov. Združenie má pod svojou odbornou správou Vlastivednú sieň Š. Hudáka Sliač s Vlastivedným klubom- kultúrno-vzdelávacie centrum v priestoroch miestnej ZŠ, v ktorom organizuje náučno-poznávacie podujatia, kvízy, besedy, prednášky, tvorivé dielne, spomienkové slávnosti, aktuálne výstavy, premietania filmov regionálneho charakteru či hudobné vystúpenia žiakov. Rovnako tak vedie výstavnú expozíciu “Mozaika z histórie a súčasnosti mesta a regiónu”. iektorí členovia majú skúsenosti s projektovou prácou v rámci programov Comenius – školské partnerstvá, Erasmus+ – vzdelávacie mobility, partnerstvom cez eTwinning a pod. Väčšina členov ovláda aktívne minimálne 1 cudzí jazyk, má skúsenosti s tímovou prácou a minimálne základné zručnosti s prácou s informačno-komunikačnými technológiami. Súčasťou združenia je aj práca s miestnymi deťmi a mládežou, ktoré v minulosti združovalo v rámci záujmového útvaru (krúžku) – napr. Vlastivedný krúžok či Komunikačné hry. Aktuálne pracuje v priestoroch vlastivednej siene aj Vlastivedný klub, pričom združenie v ňom pravidelne zapája miestnu a regionálnu mládež do svojich kultúrno-vzdelávacích aktivít. Na ich príprave a realizácii sa pritom aj priamo spolupodieľa.

Predseda: Mgr. Róbert Borbély

Róbert je pedagógom a koordinátorom projektovej činnosti. Vo svojej profesijnej orientácii sa venuje didaktike jazyka a literatúry s dôrazom na regionálnu a multikultúrnu výchovu. Viac ako 8 rokov sa zaoberá školskou i mimoškolskou prácou s deťmi a mládežou. Vyučuje nemecký a slovenský jazyk. Je zakladateľom a správcom Vlastivednej siene Štefana Hudáka Sliač; organizuje projekty, súťaže, prednášky, exkurzie so zameraním na rozvíjanie regionálneho a národného povedomia (DETVAN-vlastivedná olympiáda, A Region in Europe – vlastivedný šesťboj v anglickom jazyku, Sliačske divadielko, LiteraTÚRA poslanca Štúra a i.). Žije vo Zvolene.

 

Tajomník: Robert Karniš

Robert má viac ako 20 ročné skúsenosti ako učiteľ, tlmočník a prekladateľ anglického jazyka. Vytvoril a edituje TheNews.sk – webový portál zameraný na zdokonaľovanie sa v angličtine pre všetky vekové skupiny. Je zakladteľom komunitnej internetovej stránky Sliacdnes.sk, ktorá slúži obyvateľom sliačskeho mikroregiónu. K ďalším významným projektom patrí aj: Getting to Know Our Neighbors, ktorý bol podporený v rámci výzvy Youth Response to Xenophobia and Racism in Europe – Open Society Institute alebo A Region in Europe a i. Je autorom jednoduchej príručky – Základné pravidlá anglického jazyka, ktorá slúži ako účinná pomôcka pri osvojení si tohto jazyka. Je aj miestnym poslancom už druhé volebné obdobie. Žije v Sliači, okres Zvolen.

Hospodárka: Mgr. Miroslava Borbélyová

Mirka je učiteľkou anglického a slovenského jazyka v základnom školstve. Organizuje letné jazykové tábory, záujmové útvary a súkromné kurzy pre deti a dospelých. Spolupodieľa sa ako tútorka na viacerých medzinárodných mobilitách a projektoch, ako napríklad: AIESEC – Educate Slovakia (Brazília, USA, Ukraina, Rumunsko), AIESEC – Bridge the cultures či lektoráte v zahraničí (Veľká Británia – Southend on the Sea, USA – Aljaška). Žije vo Zvolene.