BUILDING FAIR PLAY

Projekt: Building fair play

Termín projektu: marec, apríl 2017

Charakteristika projektu:

Zámerom nášho projektu je rozvíjanie aktívnej diskusie mladých ľudí k téme fair play a
radikalizácie mládeže cez šport a zdravie.

Naším cieľom je otvoriť verejnú diskusiu na pilotnej vzorke mladých ľudí dvoch krajín EÚ
(Slovensko a Nemecko) s cieľom získania ich aktuálneho názoru a pohľadu na riešenia
problematiky, do ktorej často vstupujú len odborníci. Sme presvedčení, že práve mládež ako
cieľová skupina priam musí vstupovať do problematiky a ponúkať vlastné návrhy na zlepšenie
prostredníctvom kritického myslenia a sebavedomej argumentácie. Máme preto záujem vytvoriť
priestor na efektívnu komparáciu, konfrontáciu, brainstorming, heuristiku formou neformálneho
vzdelávania a rovesníckeho učenia sa mladých ľudí – najviac ohrozených negatívnymi javmi v
oblasti športu a zdravia. Metódami a formami na dosiahnutie našich cieľov sa majú stať
workshopy, minikonferencie, diskusné fóra, rolové hry a simulácie, mindmaping, outdoorové
aktivity.

Do projektu sú zapojení mladí ľudia vo veku 13 – 30 rokov zo Slovenska a Nemecka, ktorí sa v
športových aktivitách stretli s mnohými negatívnymi javmi (diskriminácia, rasizmus, a iné) a majú
tak skúsenosti, ktoré je vo vzájomných stretnutiach v rámci 2 mobilít (DE a SK) možné pozitívne
zúžitkovať s cieľom hľadania optimálnych riešení.
Téma projektu je tak relevantná k priorite programu Erasmus+ v oblasti radikalizácie mládeže.
Projekt reaguje aj na viacero súčastí Stratégie pre mládež: zdravie a zdravý životný štýl,
vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť aj participácia. Predložený projekt je prierezový, udržateľný
aj participatívny.

Podporené z prostriedkov EÚ v rámci programu Erasmus+.

 erasmus_logo