BUILDING FAIR PLAY

logo robo 2Projekt Building Fair Play

Realizácia projektu: 02/2017 – 01/2018

Realizátor: OZ Agilita, Westfälisches Forum für Kultur und Bildung

Zámerom mobilitného projektu mládeže Building Fair Play (2017) bolo rozvíjanie aktívnej diskusie mladých ľudí k téme fair play a radikalizácie mládeže cez šport a zdravie. Cieľom bolo otvoriť verejnú diskusiu na pilotnej vzorke mladých ľudí dvoch krajín EÚ (Slovensko a Nemecko) s cieľom získania ich aktuálneho názoru a pohľadu na riešenia problematiky, do ktorej často vstupujú len odborníci. Téma projektu vychádzala z priorít Európskej únie – programu v oblasti radikalizácie mládeže. Projekt efektívne reagoval aj na viacero súčastí Stratégie pre mládež: zdravie a zdravý životný štýl, vzdelávanie, zamestnanosť, tvorivosť aj participácia.

Mládežnícka výmena prebiehala neformálnym spôsobom učenia prostredníctvom projektovej práce, práce s IKT, brainstormingu, rolových hier a simulácií, diskusií, workshopov, tvorivej dramatizácie, mini-konferencií, outdoorových aktivít a i. Súčasťou bolo aj rozvíjanie jazykových zručností a poznávanie reálií partnerských krajín. Do projektu boli zapojení mladí ľudia vo veku 13 – 30 rokov, ktorí sa v športových aktivitách stretli s mnohými negatívnymi javmi (diskriminácia, rasizmus, a iné). Tieto svoje skúsenosti pozitívne zúžitkovali vo vzájomných stretnutiach s cieľom nachádzania optimálnych riešení. Ich aktívny prístup mal za následok vyššiu motiváciu participovať na ďalšom vzdelávaní v multikultúnych podmienkach aj v budúcnosti a umožnil im získať hodnotné teoretické a praktické skúseností pre vlastný osobný a pracovný život.

fairplay2V projekte sa do značnej miery podarilo rozvíjať kritické myslenie, kreativitu, inklúziu, ako aj pocit európskeho občianstva mladých ľudí. Zlepšili sa postoje účastníkov vo vzájomnom porozumení a tolerancii medzi mladými ľuďmi z rôznych kultúr a postupne odbúravali rôzne predsudky, formovali sa asertívne a férové stratégie. Zvýšilo sa povedomie medzi mladými ľuďmi ohľadom potenciálu športu ako prostriedku na inklúziu, vytvorila sa spoločná networking platforma budúcej spolupráce. Významne si rozvíjali svoje jazykové zručnosti (v anglickom a nemeckom jazyku), spoznávali iné kultúry a ich špecifiká (aj vzhľadom na rôzny menšinový pôvod fairplay3účastníkov); pestovali si organizačné, prezentačné a sociálne zručnosti. V priebehu projektu mali mládežnícke tímy jedinečnú príležitosť slobodne vyjadriť svoj vlastný názor, argumentovať v multikultúrnom dialógu. V neposlednom rade spoznať nových ľudí, nové miesta a získať zaujímavé zážitky. Všetci zapojení nadobudli povedomie o podstate aktívneho občianstva, ako aj o možnosti programu Erasmus+ pre skvalitnenie prípravy na vstup do pracovného života s cieľom lepšej zamestnanosti. Mnohé získané skúseností, zručnosti a vedomosti (modely, osvedčené postupy) sa teraz pokúsia aplikovať a integrovať do svojho života a do života svojej komunity či záujmových združení.

Projektové aktivity mali prirodzene vplyv aj na miestne komunity, ktorých sa dotkli najmä prostredníctvom diseminačných aktivít fairplay4(medzinárodné workshopy, konferencie, koncerty, zdieľanie informácií). Udržanie kvality a perspektívy výstupov či dopadov projektu sa zabezpečí ich neustálou zmysluplnou aplikáciou v nových aktualizovaných podmienkach (šírenie know-how). Zapojení mladí ľudia by mali vďaka projektovým aktivitám prispieť svojimi postojmi a vlastným konaním k hľadaniu preventívnych riešení v podobe širokej pozitívnej osvety k princípom právneho štátu, k európskym hodnotám, k pozitívam multikultúrnej a tolerantnej spoločnosti, k rovnosti pred zákonom a k zmysluplnému tráveniu voľného času.

Róbert Borbély – koordinátor projektu

Projekt podporený z prostriedkov EÚ – Erasmus+ pre mládež a šport.

Agilita logo print CMYKerasmus_logo
Bez názvu