STANOVY

STANOVY ZDRUŽENIA

A g i l i t a

 (podľa zák. č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

Čl. I

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 1. Názov združenia je: Agilita (ďalej len „združenie“)
 2. Sídlo združenia je: E. M. Šoltésovej 2139/26, 960 01 Zvolen
 3. Združenie je dobrovoľným, demokratickým, nepolitickým a neziskovým združením fyzických osôb na základe spoločného napĺňania cieľov združenia.
 4. Združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá svoju činnosť rozvíja v súlade s Ústavou SR a platnými zákonmi SR na miestnej, regionálnej, celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Čl. II

CIELE ČINNOSTI ZDRUŽENIA

            Základným cieľom združenia je podporovať kultúrnu, vzdelanostnú, jazykovú, informačnú a tvorivú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoločenských, výchovno-vzdelávacích, osvetových a publikačno-propagačných aktivít. Združenie má záujem vytvárať materiálne, technické, fondové, ako aj nemateriálne podmienky pre uspokojovanie kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských a voľnočasových potrieb pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľstva na miestnej, regionálnej, celoštátnej, ale aj medzinárodnej úrovni. V zmysle uvedeného cieľa ide predovšetkým o tieto oblasti:

 1. Podpora, tvorba a realizácia vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých.
 2. Podpora kultúry v regiónoch a formovanie pozitívnych vzťahov k národnému historickému, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu.
 3. Budovanie regionálneho a národného povedomia, zdravého lokal-patriotizmu a vlastenectva.
 4. Pomoc a podpora znevýhodneným skupinám obyvateľstva, potláčanie xenofóbnych prejavov.
 5. Rozvíjanie priateľských cezhraničných vzťahov a spolupráce v duchu multikulturalizmu.
 6. Výskumné a vývojové aktivity s cieľom modernizácie vzdelávania, podpora aktivít a tvorba didaktických materiálov pre zlepšovanie výučby cudzích jazykov.
 7. Informačná, osvetová a publikačná činnosť.
 8. Spolupráca s inými domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami.

 

Čl. III

ČLENSTVO V ZDRUŽENÍ

 1. Riadne členstvo
  1. Riadnym členom združenia sa môže stať každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami a cieľmi združenia, zaplatí členský príspevok v stanovenej výške a termíne a riadne vyplní prihlášku. O prijatí za člena rozhoduje valné zhromaždenie združenia.
  2. Členovia prípravného výboru sa stávajú prvými členmi združenia dňom jeho registrácie.
  3. Práva a povinnosti členov:

Člen má právo najmä:

Ø  podieľať sa na činnosti a na plnení cieľov združenia osobne  a využívať služby združenia

Ø  voliť členov a byť volený do orgánov združenia ak dovŕšil 18 rokov

Ø  podávať na orgány združenia návrhy, podnety, sťažnosti, týkajúce sa činnosti združenia

Ø  byť informovaný o rozhodnutiach, o činnosti a hospodárení združenia a jeho orgánov

Ø  hlasovať na valnom zhromaždení ak dovŕšil 18 rokov.

 

                                   Medzi povinnosti člena patrí najmä:

Ø  dodržiavať stanovy a rešpektovať rozhodnutia orgánov združenia

Ø  zúčastňovať sa na valnom zhromaždení

Ø  podieľať sa na plnení cieľov združenia

Ø  platiť riadne a včas členské príspevky, ktorých výšku stanovuje Valné zhromaždenie

Ø  usilovať o dobré meno a rozkvet združenia

Ø  vyvíjať podľa svojich možností a schopností činnosť v prospech združenia

Ø  zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dosiahnutie stanoveného cieľa združenia

Ø  dôsledne vykonávať prijaté funkcie v združení.

 

 1. Čestné členstvo:
  1. Výkonný výbor môže udeliť čestné členstvo fyzickej osobe, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj činností, ktoré sú cieľom združenia.
  2. S udelením čestného členstva musí navrhovaná osoba vopred súhlasiť.
  3. Čestný člen sa môže svojho členstva vzdať, odobrané mu môže byť len s rozhodnutím výkonného výboru,  a to ak poruší alebo ohrozí svojím správaním dobrú povesť združenia.
  4. Čestný člen má právo zúčastniť sa všetkých akcií združenia a zasadnutí valných zhromaždení. Čestný člen nemá povinnosť hradiť členské príspevky.
  5. Čestný člen nemôže voliť a byť volený do orgánov združenia.

 

 1. Vznik členstva:
  1. pri prípravnom výbore združenia dňom registrácie združenia
  2. na základe písomnej žiadosti o prijatí za člena doručenej výkonnému výboru

 

 1. Členstvo zaniká:
  1. dobrovoľným vystúpením člena oznámeným písomne výkonnému výboru
  2. vylúčením, o ktorom rozhoduje Valné zhromaždenie
  3. smrťou člena
  4. zánikom združenia

 

Čl. IV

ORGÁNY ZDRUŽENIA

Orgánmi združenia sú:

Ø  Valné zhromaždenie (ďalej len VZ)

Ø  Výkonný výbor

Ø  Revízna komisia

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými členmi združenia. VZ zvoláva Výkonný výbor podľa potreby, najmenej však 1x ročne alebo na podnet aspoň 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie rozhoduje o všetkých otázkach združenia, najmä:

a.    rozhoduje o založení, zlúčení a zániku združenia, schvaľuje plán činnosti, rozpočet a správu o hospodárení

b.    prejednáva, schvaľuje, prijíma, mení a ruší stanovy a prejednáva všetky zásadné otázky súvisiace s cieľmi združenia

c.    je oprávnené pozastaviť, príp. zrušiť rozhodnutie nižších orgánov a vo veci samé rozhodnúť

d.    je uznášaniaschopné, ak sa na hlasovaní zúčastní nadpolovičná väčšina členov, pričom na platnosť rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina len prítomných členov. Ak VZ nie je uznášaniaschopné, zvolá Výkonný výbor náhradné VZ, ktoré je schopné uznášať sa aj vtedy, ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Každý člen VZ má iba 1 hlas, avšak môže splnomocniť aj iného člena

e.    volí a odvoláva členov ostatných orgánov, rozhoduje o prijatí a vylúčení člena zo združenia a o výške členského príspevku

 

 1. Výkonný výbor je orgán volený VZ vo verejnom hlasovaní a za svoju činnosť zodpovedná VZ. Výbor organizuje a riadi činnosť združenia, je výkonným, riadiacim a štatutárnym orgánom združenia. Konať v mene združenia vo všetkých veciach a zastupovať združenie navonok je oprávnený predseda výboru, ktorý je zvolený spomedzi členov výkonného výboru, a to po predchádzajúcom prerokovaní s ostatnými členmi výkonného výboru. Predsedu zastupuje tajomník – člen z radov výkonného výboru, ktorého predseda poverí vykonávať činnosti v prípade svojej neprítomnosti.

Funkčné obdobie výkonného výboru je trojročné, pričom je možné aj opakovane zastávať funkciu vo výkonnom výbore. Počet členov výkonného výboru je nepárny (minimálne traja).

a.    Výkonný výbor sa schádza aspoň jedenkrát štvrťročne a je uznášaniaschopný, ak sú prítomní minimálne traja jeho členovia. Na platnosť rozhodnutia sú potrební takisto minimálne traja členovia.

b.    Výkonný výbor rozhoduje o prijímaní prípadných zamestnancov.

c.    Výkonný výbor rozhoduje:

Ø  o uzatváraní zmlúv vo finančnom objeme do 50.000,–EUR (päťdesiattisíc)

Ø  o nákupe alebo predaji hnuteľných vecí v nadobúdacej cene do 50.000,–EUR (päťdesiattisíc)

d.    Hospodár je členom výkonného výboru a má na starosti evidenciu príjmov a výdavkov, účtovníctvo a veci s tým súvisiace.

e.    Z každého zasadnutia rady je vyhotovená písomná zápisnica.

f.     Podpisové právo má predseda výkonného výboru alebo tajomník.

 1. Revízna komisia je kontrolným orgánom, ktorý pozostáva z dvoch členov volených VZ na základe odporúčania Výboru. Kontrolná komisia kontroluje najmä dodržiavanie stanov, plnenie uznesení VZ, hospodársku činnosť a ďalšie úlohy uložené uznesením VZ, Výboru, prípadne vyplývajúce z platných právnych predpisov a má prístup ku všetkým dokladom združenia.
  Zamestnanci združenia nesmú byť členmi Revíznej komisie.
  Členstvo vo výkonnom výbore a v Revíznej komisii združenia je nezlučiteľné.
 2. Za vykonávané funkcie v orgánoch bude patriť členom orgánov náhrada hotových výdavkov.

Čl. V

ZÁSADY HOSPODÁRENIA

 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.
 2. Výkonný výbor združenia zriadi účet, ktorý bude oznámený členom združenia do 14 dní a z ktorého budú uhrádzané výdavky združenia.
 3. Príjmy združenia tvoria najmä:

a.    členské príspevky (upravujú interné pravidlá združenia)

b.    dary, dotácie, granty, sponzorské príspevky, financie na projekty, príspevky fyzických a právnických osôb určené na činnosť združenia

c.   reklamná a propagačná činnosť.

 1. Výdavky združenia tvoria výdavky potrebné k zaisteniu cieľa a činnosti združenia.
 2. Zásadou hospodárenia združenia je vyrovnanosť príjmov a výdavkov.
 3. Všetky získané finančné prostriedky, ako aj hmotné a nehmotné aktíva sú majetkom združenia ako celku.
 4. Nevyčerpané finančné prostriedky združenia sa prevádzajú koncom roka na nasledujúce obdobie.
 5. Za hospodárenie je zodpovedný hospodár, ktorý predkladá 1x ročne VZ správu o hospodárení združenia.
 6. Pri zániku združenia rozhodne o majetku združenia VZ podľa návrhu výkonného výboru.

Čl. VI

ZÁNIK ZDRUŽENIA

 1. Združenie zaniká:
  1. dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia VZ,
  2. právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 

Čl. VII

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

 1. Združenie je právnickou osobou. Do jeho postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona.
 2. Návrh týchto stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom dňa 15. 8. 2012.
 3. Stanovy v zmysle platných právnych predpisov registruje Ministerstvo vnútra SR a tieto nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia.
 4. Na všetky náležitosti neupravené týmito stanovami sa riadi ustanoveniami zákona č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov.