ÚVOD

Občianske združenie Agilita bolo založené s cieľom podpory aktivít vo všetkých oblastiach života, ktoré majú slúžiť všetkým ľuďom pre ich spokojný a kvalitnejší život. Združenie je pokračovaním a rozvíjaním úspešných projektov, ktoré vytvorili jeho zakladatelia.

K základným prioritám združenia patria:

  1. Podpora, tvorba a realizácia vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre deti, mládež a dospelých.
  2. Podpora kultúry v regiónoch a formovanie pozitívnych vzťahov k národnému historickému, kultúrnemu a prírodnému dedičstvu.
  3. Budovanie regionálneho a národného povedomia, zdravého lokal-patriotizmu a vlastenectva.
  4. Pomoc a podpora znevýhodneným skupinám obyvateľstva, potláčanie xenofóbnych prejavov.
  5. Rozvíjanie priateľských cezhraničných vzťahov a spolupráce v duchu multikulturalizmu.
  6. Výskumné a vývojové aktivity s cieľom modernizácie vzdelávania, podpora aktivít a tvorba didaktických materiálov pre zlepšovanie výučby cudzích jazykov.
  7. Informačná, osvetová a publikačná činnosť.
  8. Spolupráca s inými domácimi a zahraničnými organizáciami a inštitúciami.